دريز شعار مرگ پناهجويان دردرياي مديترانه وصحرا را متوقف نماييد.

خانم هاو آقايان محترم
دريز شعار مرگ پناهجويان دردرياي مديترانه وصحرا را متوقف نماييد.
باما همگى در راهپيمايى
كه در شهر بوخوم برگزار مي گردد خواهشمندانه شركت نماييد.
زمان برگزارى تظاهرات روز 2018,10,4 ساعت 11,30 دقيقه در مقابل بانهف( ايستگاه قطار شهر بوخوم) مي باشد . براى اين يناهندگان به جاي اينكه مورد اتهام قرار بگيرند راه چاره اى بيابيد و به جاى بستن مرزها واتهام سازمان هاى كمك راسانى، در جستجوى راههاى امنى براى آنان باشيد.
از شركت كنندگان محترم خواهشمنديم در اين روزهمبستگى بانياهجويان از رنگك نارنجي كه نشانه ياري و كمكارسانى مى باشد استفاده نماييد.